Арбузинський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

Оголошення

Зміна виборчої адреси виборця.

З 1 липня 2020 року вступила в силу постанова ЦВК від 18 травня 2020 року № 88. Згідно постанови за вмотивованим зверненням виборця відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - Відділ) може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж ту за якою зареєстровано його місце проживання. Для зміни виборчої адреси необхідно подати заяву до Відділу в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.
Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.
До заяви виборець додає копію документа, що підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою, а саме:
договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності ;
документ, що підтверджує право власності на житло ;
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами тощо).
Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на пʼятий день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець може звернутися до Відділу з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до реєстру виборців останньої зміни виборчої адреси такого виборця.
Слід відмітити, що мова йде не про заяви щодо тимчасової зміни місця голосування.
Заяву в електронній формі можна заповнити на сайті Державного реєстру виборців в інтернеті (www.drv.gov.ua) в сервісі “Кабінет виборців”.
Заява в паперовій формі подається в відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем фактичного проживання (за адресою, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця). Для жителів Арбузинського району:смт Арбузинка площа Центральна,18, 3-й поверх,(ліве крило) каб. 309, (тел.:(05132)3-04-36,(05132)3-04-47)

Відділ ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації І.В Приймаченко

 

 Обережність водія - знизить рівень аварійності

 

 

З 1 по 30 чер­вня на те­ри­то­рії Ар­бу­зинсь­ко­го ра­йо­ну про­во­дить­ся ком­плекс ор­га­ні­за­цій­но-про­фі­лак­тич­них за­хо­дів що­до зни­жен­ня рів­ня ава­рій­нос­ті на до­ро­гах.

Ме­тою вка­за­них за­хо­дів є по­си­лен­ня по­лі­цейсь­ки­ми кон­тро­лю за без­пе­кою до­ро­жньо­го ру­ху, по­ве­дін­кою ді­тей на ву­ли­цях, дот­ри­ман­ням Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху йо­го учас­ни­ка­ми, за­по­бі­ган­ня ско­єн­ня ава­рій, по­пе­ред­жен­ня за­ги­бе­лі та трав­му­ван­ня лю­дей на ву­лич­но-до­рож­ній ме­ре­жі.

З по­чат­ку по­точ­но­го ро­ку на те­ри­то­рії Ар­бу­зинсь­ко­го ра­йо­ну ста­ло­ся 49 до­ро­жньо-тран­спор­тних при­год, з яких 26 - з трав­мо­ва­ни­ми осо­ба­ми. Всі во­ни ста­ли­ся че­рез нех­ту­ван­ня во­ді­я­ми ПДР.

Сек­тор ре­а­гу­ван­ня пат­руль­ної пол­і­ції Ар­бу­зинсь­ко­го від­ді­лення Братського відділу по­лі­ції по­пе­ред­жає: від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­давс­тва за по­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху пе­ред­ба­че­но ад­мі­ніс­тра­тив­ну та кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність, від­по­від­но до сан­кцій яких пе­ред­ба­че­но по­ка­ран­ня від  нак­ла­ден­ня штра­фу до поз­бав­лен­ня во­лі, поз­бав­лен­ня пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спор­тни­ми за­со­ба­ми на пев­ний строк, від­по­від­но до тяж­кос­ті ско­є­но­го  пра­во­по­ру­шен­ня.

Ша­нов­ні во­дії та пі­шо­хо­ди! Дот­ри­муй­тесь ПДР, май­те вза­є­мо­по­ва­гу один до од­но­го, будь­те уваж­ни­ми, бе­ре­жіть своє здо­ров­'я та жит­тя.

Сек­тор ре­а­гу­ван­ня пат­руль­ної по­лі­ції

Ар­бу­зинсь­ко­го від­ді­лення Братсь­ко­го ВП

ГУ НП в Миколаївській області

 


 ІЗ 3 ЧЕРВНЯ «НЕДІЮЧИМ» ФОПАМ НАДАНО МОЖЛИВІСТЬ СПИСАННЯ НЕДОЇМКИ ІЗ ЄСВ ЗА 2017-2020 РОКИ

Пункт 5 розділу I Закон України “Про внесеннDLYA FOTO - Із 3 червня «недіючим» ФОПам надано можливість списання недоїмки із ЄСВ за 2017-2020 рокия змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо усунення дискримінації за колом платників” від 13.05.2020 року № 592-IX набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тобто, з 03.06.2020 р. є можливість «списати» суми недоїмки, нараховані платникам ЄСВ з числа ФОП на загальній системі та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 01.01.2017 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується ПДФО.

Для цього обов’язково подають упродовж 90 календарних днів (після набрання чинності законом):

      – ФОП-загальносистемники – держреєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяву про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу – звітність з ЄСВ за 2017-2020 роки, якщо вона не була подана раніше;

      – особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄСВ та звітність з ЄСВ за період 2017-2020 років, якщо вона не була подана раніше.

 Після цього, податковий орган протягом 15 робочих днів проведе камеральну перевірку, за результатами якої прийме рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.

Податковий орган може відмовити списувати суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

      1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01.01.2017 року до дня набрання чинності цим Законом;

      2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, тоді податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Тоді штрафи до платника ЄСВ за наведених умов не застосовують.

Вимогу про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважатимуть відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені. Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.

Також ФОП звільнили від ЄСВ “за себе” за травень, а решті платників ЄСВ продовжили мораторій на штрафи. 

 

  
  

Як отримати допомогу по частковому безробіттю ФОП без найманих працівників?

Якщо через карантинні заходи ви не працювали або ж скоротили свою діяльність, зверніться до центру зайнятості або філії за місцем сплати ЄСВ з пакетом таких документів:

  • Заява у довільній формі.

  • Копія наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності.

  • Відомості про себе у встановленій формі (згідно з Додатком 2 Порядку)

  • Довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, крім ФОПа, які є застрахованими особами та звільнені від сплати єдиного внеску згідно з чинним законодавством.

Більш детально тут https://is.gd/00vmhE.

Нагадаємо, що за допомогою по частковому безробіттю можна звернутися протягом 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності.

Сума допомоги для ФОПів встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄСВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

Для тих, хто законодавчо звільнений від сплати ЄСВ, – у розмірі 2/3від  мінімальної заробітної плати.

Допомога надається на період зупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.

 

З допомоги по частковому безробіттю  не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

 

Для детальної інформації та контактування із фахівцями запрошуємо до Арбузинської районної філії Миколаївського ОЦЗ за адресою:

55301, смт Арбузинка, пр. Каштановий, 8 (2-й поверх, каб.№9)

Контактний телефон 3-11-35, 3-07-41

  ПОРЯДОК надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
Формат: DOC | Добавлен: 19/06/2020 10:58:32
126Kb Скачать скачать

 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НОВИЙ КОРОНАВІРУС ?

 

 http://covid19.com.ua      http://nszu.gov.ua.

 

   

 

            Переваги  ID-картки

   «Україна переходить до електронної системи урядування, прийнятої у багатьох державах світу, тому на сьогодні кожен житель Арбузинського району має право оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки за власним бажанням.

ID-картка має значну кількість переваг над паспортом у вигляді книжечки, а саме:

1)    НІХТО, КРІМ ВЛАСНИКА КАРТИ НЕ МОЖЕ НЕЮ СКОРИСТАТИСЯ, оскільки документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника, зокрема, цифрова фотографія, підпис та відбитки пальців.

 

2)    ЗРУЧНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ. Візуально на самій ID-картці можна буде побачити: назву держави; назву документа; прізвище та імя українською мовою та латинською транслітерацією, по батькові — лише українською. Причому написання латинською ви можете проконтролювати і узгодити його із уже наявними документами. Наприклад, з посвідченням водія:       

·        стать: чоловічу/жіночу;

·        громадянство;

·        дату народження;

·        унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

·        номер самого документа;

·        дату видачі та закінчення строку його дії;

·        найменування та код установи, що його видала;

·        номер платника податків (ідентифікаційний код);

·        місце народження;

·        оцифроване зображення обличчя; оцифрований підпис особи.

 

3)    НЕ ПОТРІБНО НОСИТИ ПАПЕРОВИЙ НОСІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ З СОБОЮ. Дуже зручно, що ідентифікаційний код також візуально нанесений на ID-картку і папірець з кодом носити з собою не потрібно, що є також значною перевагою паспорта.

 

4)    ПАСПОРТ У ВАШОМУ СМАРТФОНІ. Електронні версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта вже доступні усім громадянам України у мобільному застосунку «Дія». Паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових та пластикових документів та мають таку ж юридичну силу, що засвідчує постанова Кабінету Міністрів №278 від 15 квітня 2020 року. За цифровим паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги звязку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання коштів при поверненні товару.

 

5)    НЕ ПОТРІБНО ЩОРАЗУ ЗМІНЮВАТИ ДОКУМЕНТ. На електронний носій ID-картки буде внесено все те саме, що й візуально можна побачити на картці, проте додаватиметься змінна інформація. Тобто кожного разу не має необхідності змінювати документ, що є перевагою ID-картки. До змінної інформації належить реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей. Усі ці зміни — переїзд у нове житло, чи інше місто України, одруження чи розірвання шлюбу, народження дітей — будуть в хронологічному порядку додаватись на електронний носій без потреби заміни документа.

 

6)    ЗА НАЯВНОСТІ У ОСОБИ  ID-КАРТКИ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ ЗП ШВИДША. Ще одним плюсом у оформленні ID-картки є те, що процедура оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон може бути виконана швидше, так як дані заявника вже внесені в Державний демографічний реєстр.

 

7)    МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ КЕП. Ще одна значна перевага — в українців з’явилася можливість отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на чіп ID-картки. Це відкриває доступ до різноманітних електронних сервісів державних органів, до адміністративних і банківських послуг, дає можливість починати та вести бізнес, не виходячи з дому. Послугу можна отримати у будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби маючи ID-паспорт або при його оформленні. Такий електронний ключ видається на 2 роки. Процедура внесення електронного ключа до ID-картки є безкоштовною та займає близько 5 хвилин.  

 

8)    ОФОРМЛЕННЯ ПОВТОРНОЇ ID-КАРТКИ МОЖЛИВЕ У БУДЬ-ЯКІЙ ТОЧЦІ УКРАЇНИ. В подальшому при втраті ID-паспорта, зміни прізвища, зміни інформації на чіпі паспорта, внесення електронного підпису тощо звернутися можна у будь-який підрозділ вже не залежно від місця реєстрації.

          Для здійснення процедури оформлення ID-картки необхідно завчасно записатися до електронної черги на офіційному сайті ДМС.  Для отримання послуги у вибраний час, необхідно мати при собі всі документи (перелік на сайті ДМС), включаючи квитанції про оплату встановлених законодавством платежів. Оплатити послуги можна самостійно у будь-якому банку або онлайн (після реєстрації в електронній черзі).

Вартість оформлення ID-картки:

Оформлення паспорту гр. України вперше

Оформлення за звичайним тарифом (20 робочих днів)

Оформлення за терміновим тарифом (10 робочих днів)

безкоштовно

345,00 грн

471,00 грн

 

Оформлюйте та користуйтеся перевагами ID-паспорта!!! Арбузинський районний сектор міграційної служби України в Миколаївській області чекає на Вас!!!»

            Враховуючи викладене, запрошуємо всіх бажаючих здійснити обмін паспортів – книжечок зразку 1994 року на новітній та сучасний документ – ід картку!!!!                                                                                                       

З повагою,
завідувач сектором                                                              Юрій БРИЧУК

                                                                       

                                                  

РЕЖИМ РОБОТИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

З 19 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ у ВСІХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРАХ Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області прийом громадян буде ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО. 

У зв’язку з обмежувальними заходами, прийнятими Урядом України, фахівці Головного управління Фонду області обслуговуватимуть громадян для вирішення виключно невідкладних питань, наприклад, оформлення документів для виплати допомоги на поховання.

Крім того, у період карантину працівники Фонду області припиняють обслуговування громадян на всіх віддалених робочих місцях в об’єднаних територіальних громадах Миколаївщини.

Отримати послуги з пенсійного забезпечення у цей період  можна дистанційно, скориставшись:

ü     вебпорталом Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua;

ü     телефонами «гарячих ліній»:

https://www.pfu.gov.ua/mk/golovne-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-mykolayivskij-oblasti/

ü     шляхом направлення звернень на:

§  електронну адресу: post@mk.pfu.gov.ua;

§  поштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.

  ДОДАТКОВО ПОВІДОМЛЯЄМО, що відповідно до пп. 3, п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020 з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

  Закликаємо громадян України бути обережними та дотримуватись рекомендацій, які викладені на створеній Урядом інформаційній сторінці «Що треба знати про новий коронавірус?»:

https://covid19.com.ua/#rec165642605

 

БЕРЕЖИТЬ СЕБЕ І СВОЄ ЗДОРОВ’Я!

 

  Повідомлення RASFF про арахіс
Формат: DOCX | Добавлен: 10/06/2020 10:56:02
13Kb Скачать скачать

                 До відома операторів ринку

 

     Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє, що 28.04.2020 набрав чинності наказ  Міністерства охорони здоров'я України 23 грудня 2019 року № 2646 «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів "Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження". Зі змістом законодавчого акту можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20#Text

 

Заступник начальника

управління                                                                    Тетяна ПАТАЛАШЕНКО

 

 

  До уваги аграріїв, які залучили банківські кредити для виробничої діяльності!
Формат: PDF | Добавлен: 03/07/2020 11:41:29
56Kb Скачать скачать
  Повідомлення від RASFF gj охолоджених м’ясопродуктах з птиці з Польщі
Формат: DOCX | Добавлен: 03/06/2020 11:21:48
17Kb Скачать скачать
  Повідомлення RASFF про лимони
Формат: DOCX | Добавлен: 28/05/2020 09:27:25
13Kb Скачать скачать
  Державна підтримка розвитку тваринництва та переробка сільськогосподарської продукції
Формат: DOCX | Добавлен: 26/05/2020 16:28:08
25Kb Скачать скачать
  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ТА АНТИСЕПТИКІВ.
Формат: DOCX | Добавлен: 21/04/2020 13:26:09
15Kb Скачать скачать
  ПОЛІПШЕННЯ ІМУНІТЕТУ ПІД ЧАС КОРОНАВІРУСУ COVID – 19
Формат: DOCX | Добавлен: 21/04/2020 13:23:06
16Kb Скачать скачать
  Профілактика розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) на підприємствах і в побуті.
Формат: DOCX | Добавлен: 14/04/2020 09:43:50
16Kb Скачать скачать

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує відповідно до офіційного повідомлення Канадського агентства з інспекції продовольства від 24.06.2020 стосовно загибелі домашніх тварин, що перевозились 13.06.2020 авіарейсом № 1241 Київ-Торонто, з 06.07.2020 канадською стороною буде заборонено ввезення домашніх тварин (собак та котів) до Канади з України, а також призупинено дію раніше виданих та видачу нових дозволів на їх ввезення.

Начальник управління Олена СЕЦЬКО

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області інформує за результатами проведених консультацій з Канадським агентством з інспекції продовольства та в доповнення до листа Держпродспоживслужби від 02.07.2020 №11.4.2-5/2/9761 повідомляємо, що заборона на ввезення домашніх тварин (котів та собак) до Канади з України не поширюється на домашніх тварин (які ввозяться з метою продажу, участі в шоу, виставці або наукових дослідженнях, розведення) та супроводжуються власниками тварин, які є резидентами Канади, а також ввезення службових собак ( у супроводі особи, якій вона призначена).

Начальник управління Олена СЕЦЬКО

Хаустова Альона
57971

  Увага! Кліщі.
Формат: DOCX | Добавлен: 20/07/2020 14:14:48
33Kb Скачать скачать
  Гарячка геморагічна Крим-Конго
Формат: DOCX | Добавлен: 20/07/2020 14:16:28
17Kb Скачать скачать
  Щодо реалізації фруктів та овочів під час дії карантиних обмежень
Формат: DOCX | Добавлен: 15/04/2020 08:55:53
14Kb Скачать скачать
  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Формат: DOCX | Добавлен: 17/06/2020 13:39:46
15Kb Скачать скачать
  COVID-19 та безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових підприємств
Формат: PDF | Добавлен: 22/04/2020 10:10:54
564Kb Скачать скачать
  ДЛЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Формат: DOCX | Добавлен: 08/04/2020 09:43:03
15Kb Скачать скачать
  Щодо набрання чинності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2018 №270 аграрної політики та продовольства України від 13.06.2018 №270
Формат: DOCX | Добавлен: 03/07/2020 10:36:03
13Kb Скачать скачать
  Методичні рекомендації
Формат: PDF | Добавлен: 03/07/2020 10:34:44
346Kb Скачать скачать
  До відома операторів ринку
Формат: DOCX | Добавлен: 10/06/2020 10:57:36
15Kb Скачать скачать
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДПАЛ СУХОЇ ТРАВИ ЗНАЧНО ПІДВИЩЕНО
Формат: DOCX | Добавлен: 16/04/2020 10:59:03
17Kb Скачать скачать
  Обов´язки та відповідальність за організацію харчування в дошкільних та середньоосвітніх державних закладах
Формат: DOCX | Добавлен: 14/04/2020 09:46:50
17Kb Скачать скачать
  Щодо програми здешевлення вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
Формат: DOC | Добавлен: 21/04/2020 10:12:37
49Kb Скачать скачать
  АЛГОРИТМ СПИСАННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ПОСІВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Формат: DOCX | Добавлен: 16/04/2020 10:58:14
18Kb Скачать скачать
  повідомлення RASFF
Формат: DOCX | Добавлен: 30/04/2020 14:08:51
14Kb Скачать скачать
  Державна підтримка розвитку садівництва
Формат: DOCX | Добавлен: 28/04/2020 16:27:27
22Kb Скачать скачать
  Заходи щодо попередження масових отруєнь бджіл
Формат: DOCX | Добавлен: 28/04/2020 15:41:58
32Kb Скачать скачать
  Підтримка бджільництва 2020
Формат: PDF | Добавлен: 31/07/2020 11:30:54
560Kb Скачать скачать

 У 2020 році Україна відзначатиме День охорони праці під девізом «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя»

 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006, щороку 28 квітня, у  Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначають День охорони праці. Цього року   Україна вкотре долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена розв’язанню проблеми насильства і домагань у сфері праці.

Однак запланованому завадила надзвичайна подія - спалах коронавірусної інфекції СОVID-19, яка сьогодні вже панує у всьому світі. Тож тема Всесвітнього дня охорони праці-2020 була змінена. У 2020 році заходи до Дня охорони праці проходять під девізом «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя».  

З метою забезпечення належного відзначання Дня охорони праці у  2020 році, профілактики і пом’якшення наслідків поширення коронавірусної інфекції  COVID-19 на Миколаївщині Управління Держпраці у Миколаївській області наголошує на важливості  здійснення профілактичних заходів та закликає до дотримання вимог гігієни праці під час  карантину.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій, особливо закладів охорони здоров’я та тих суб’єктів господарювання, де неможливо забезпечити дистанційний режим роботи під час карантину, на забезпечення нагальних профілактичних та протиепідемічних заходів направлених на недопущення поширення випадків захворювання на COVID-19.

До суб’єктів господарювання доводимо  документи завдяки яким управлінські рішення щодо реагування на зараження на COVID-19    будуть ефективними та дозволять здійснити позитивні зміни у напрямку  зменшення поширення пандемії на робочому місці  та покращення готовності до неї.

·         звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році;

·         Контрольний перелік заходів Міжнародної організації праці;

·         постер, розроблений в рамках проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році.

Пам’ятайте, життя людини знаходиться у пріоритеті над результатами професійної діяльності.

 

Прес-служба управління

                                                                                                                                                                                   Держпраці в Миколаївській області

  Отруйні гриби
Формат: DOCX | Добавлен: 17/06/2020 13:40:44
36Kb Скачать скачать
  Пам’ятка для населення щодо профілактики ботулізму
Формат: DOCX | Добавлен: 31/07/2020 11:30:54
35Kb Скачать скачать
  Контрольний перелік заходів
Формат: PDF | Добавлен: 24/04/2020 11:49:04
461Kb Скачать скачать
  Ботулізм -інфографіка
Формат: PDF | Добавлен: 17/06/2020 13:48:10
342Kb Скачать скачать
  Постер до дня охорони праці
Формат: PDF | Добавлен: 24/04/2020 11:49:55
1260Kb Скачать скачать
  Звернення з ОП-2020
Формат: PDF | Добавлен: 24/04/2020 11:50:32
210Kb Скачать скачать

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АРБУЗИНСКОГО РАЙОНУ НА 2018-2020 РОКИ «АРБУЗИНЩИНА 2020»

09/10/2017

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Арбузинської районної державної адміністрації розпочинає розробку Програми економічного і соціального розвитку Арбузинського району на 2018-2020 роки « Арбузинщина - 2020». Пропонуємо органам місцевого самоврядування, організаціям, установам та всім зацікавленим особам вносити власні пропозиції до проекту Програми. Телефон для довідок: (05132) 3 12 72

Всі оголошення →