Арбузинський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

РІЧНИЦЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЮ

15/05/2018

15 трав­ня скор­бот­на да­та для Ар­бу­зинсь­ко­го ра­йо­ну. Ад­же са­ме цьо­го дня від во­ро­жої ку­лі за­ги­нув наш зем­ляк, хо­ро­ший, чес­ний, по­ряд­ний та скром­ний мо­ло­дий чо­ло­вік, справ­жній пат­рі­от Олек­сандр За­кер­нич­ний. Лю­ди бу­ли шо­ко­ва­ні ці­єю страш­ною звіс­ткою... Ма­ти до­сі не мо­же отя­ми­тись від го­ря...

З тих пір Олек­сан­дра зга­ду­ють як ге­роя, ша­ну­ють йо­го пам­'ять.

На тре­тю річ­ни­цю з дня смер­ті Олек­сан­дра За­кер­нич­но­го бі­ля йо­го мо­ги­ли було проведено лі­ній­ку пам­'я­ті. Прий­шли во­лон­те­ри, од­нос­луж­бов­ці, пред­став­ни­ки ор­га­ні­за­цій, уч­ні та пе­да­го­ги Ар­бу­зинсь­ко­го ПА­Лу та Ар­бу­зинсь­кої ЗОШ, яка но­сить йо­го ім­'я.

Ба­га­то доб­рих слів ска­за­ли про Саш­ка, пом­'я­ну­ли хви­ли­ною мов­чан­ня, дя­ку­ва­ли ма­те­рі за ви­хо­ван­ня си­на.

Пам­'ять про цьо­го слав­но­го хлоп­ця, ге­роя сьо­го­ден­ня бу­де жи­ти у на­ших сер­цях віч­но. 

Всі новини →